Pokyny pro užívání a údržbu střech

 • Střechy, které jsou koncipovány jako nepochůzí není možné využívat pro účely práce, rekreace, výuky, skladování, pěstování rostlin či jinému účelu.
   
 • U nepochůzích střech se počítá jen s pohybem osob zajišťujících kontrolu a údržbu samotné střechy a doplňkových konstrukcí při dodržování zásad těchto pokynů a předávacího protokolu. Kontrolu a údržbu ploché střechy musí provádět jen k tomu určená osoba.

 • Při pohybu na střeše je zapotřebí mít na zřeteli možnost vzniku pracovního úrazu-riziko uklouznutí, pádu ze střechy a to zvláště za mokra a námrazy v zimních měsících – využívat záchytný systém.

 • V případě, že dojde k poškození hydroizolace nebo jiných částí střechy, je nutné neprodleně zajistit opravu odbornou firmou.

 • Pokud je nutné provádět na střeše jakékoliv práce, musí být příslušný pracovník seznámen s opatřeními uvedenými realizační firmou v předávacím protokolu a smlouvě o dílo.

 • Při provádění jakýchkoliv prací je nutné chránit hydroizolaci před poškozením.

 • Na střeše je nutné zachovávat čistotu a pořádek.

 • Je nepřípustné vylévat na povrch střechy jakékoliv tekutiny a chemikálie.

 • V případě nutnosti odklízení sněhu zakazuje používání ostrých pracovních nástrojů dovoleno používat plastové lopaty bez ocelové lišty se zaoblenými hranami o poloměru min. 30mm.

 • Nesmí dojít ke kontaktu nářadí s hydroizolací.
   
 • Na střeše ponechat vrstvu sněhu max. tl. 3-5cm .

 • Vzniklá přimrzlá ledová vrstva k hydroizolaci se nesmí odstraňovat, možné použít čistou posypovou sůl bez příměsí písku.

 • V případě neodborné manipulace při odstraňování sněhu a poškození hydroizolace se výrobce fólie zříká záruky na materiál .

 • Pracovní obuv údržby nesmí mít ostré části přicházející do kontaktu s povrchem pláště.

 • 4x ročně vizuální kontrolu stavu ploché střechy, aby se drobnou opravou předešlo případným škodám ze zatečení do objektu např. odstranění listí, mechu, atd..

 • Údržba spočívá v pravidelném čištění vtoků a chrličů a včasném odhalení drobných poškození, která by mohla vyústit ve větší problém.

 • V případě údržby jakýchkoliv zařízení umístěných na a nad střešním pláštěm a v případě montáže nových zařízení na střešní plášť  doporučujeme  vést o těchto pracích evidenci. V případě poškození střešního pláště třetí osobou bude toto poškození snáze dohledatelné k opravě.

 • Závady nebo reklamaci bude řešit zhotovitelská firma a to do konce záruční doby poskytnuté zhotovitelem dle SOD.


  Cyklus obnovy a kontrol střech dle ČSN 73 1901:


Tabulka H.1 - Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí

Konstrukční část
Stav
Cyklus kontrol (roky)
Povrch střechy
Bez nečistot, náletové zeleně
0,5
Vtoky
Průchozí, chráněné
0,5
Nátěry, nástřiky
Souvislé, nepoškozené
1
Hydroizolační vrstva
Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze změn
1
Tmelené spáry
Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy
1
Oplechování, lemování
Připevněné, pevné spoje
1
Nadstřešní konstrukce
Soudržný a hydrofobní povrch, neproniká voda za hydroizolační vrstvu
1


Tabulka H.2 - Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí

Konstrukční část
Jak ztratí svoji funkci
Odhad cyklu obnovy a údržby (roky)
Četnost za životnost (roky)
Nutná opatření
Tmelové spáry
Trhliny v tmenu, odtržení od některého z povrchů
2-3
10
Odstranit tmel, nově zatmelit
Nátěry klempířských prvků
Odlupování
3-5
4-6
Očistit, nové nátěry
Klasické omítky nadstřešních konstrukcí
Ztráta soudržnosti, opadávání, odlupování, nasákavost
10
2
Nová omítka
Dlažba na podložkách položená na textilii
Zanesením organickým spadem, zápach z tlení, náletová vegetace
5
4
Přeložení dlažby, výměna nebo vyčištění textilie
Spárovací hmota u lepené dlažby
Vznik trhlin ve spárách, vydrolení hmoty ze spár
4
5
Provést přespárování


Poznámka: Čísla tabulek odpovídají jejich číslování v normě ČSN 73 1901.

Realizace - Pokyny pro užívání a údržbu střech

ARSYline logoArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
izolex logo Varování

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím